KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 1. Specialist në Drejtorinë Juridike – Kategoria: III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për:LËVIZJE PARALELE 26/08/2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për:PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 31/08/2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE PËR SPECIALIST DR. JURIDIKE 2020