KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 1. Specialist i Marrëdhënieve me Jashtë në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë –

Kategoria e pages, IV- 1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: SHPALLJE SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME JASHTË 20024