Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi – Shpallje fituesi