KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV “ Pranimi në Shërbimin civil”, dhe Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar Kreut II, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” njoftimin mbi fituesin për konkursin “Specialist i Marrëdhënieve me Jashtë” në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë.

Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në përfundim të procedures levizje paralele/ pranim në shërbimin civil njofton se kandidati fitues është:

1. Znj. Sara Bodo