Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Shpallje fituesi

“Specialist” në Drejtorinë Juridike pranë KMD-së

Kategoria e pagës III-b.

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjan paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”, se në përfundim të procedures së pranimit në shërbimin civil njofton se kandidati fitues është :

Znj. Iva Balza