KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut V “Lëvizja paralele dhe Pranim në Shërbimin civil”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë Ekzekutive” Kreut II, pikave 11 dhe 13, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “lëvizja paralele”, për konkursin “Specialist” në Drejtorinë Juridike.

Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave dhe verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

  • Specialist i Marrëdhënieve me Jashtë – kategoria e pagës IV- 1

Nuk është paraqitur asnjë kanditaturë për proçedurën e lëvizjes paralele.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se konkursi është i hapur për proçedurën e Pranim në Shërbimin Civil.