Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi – Publikime vendsh te lira pune

1.      Shpallja për pozicionin e lirë  Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse – kategoria e pagës II-b.

SHPALLJE PËR DREJTOR I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 2019

 

2.      Shpallja për pozicionin e lirë  Inspektor në Drejtorinë e Hetimit Administrativ – kategoria e pagës  III-a.

SHPALLJE PËR INSPEKTOR 2019

 

3.      Shpallja për pozicionin e lirë  Specialist i Jetësimit të Projekteve në Drejtorinë e Monitorimit, Raportimit dhe Komunikimit – kategoria e pagës III-b.

SHPALLJE PËR SPECIALIST I JETESIMIT TË PROJEKTEVE

 

4.      Shpallja për pozicionin e lirë  Specialist i  Pritjes së Ankesave në Zyrën Rajonale Fier – kategoria e pagës IV-a.

SPECIALISI I PRITJES ANKESAVE FIER