KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 18, “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” si dhe të Vendimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Nr.116/2023 “Për disa ndryshime në Vendimin e Kuvendit Nr. 34, datë 20.05.2010 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.