Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi – Plani vjetor i pranimeve 2019