KOMISIONERËT PUBLIKË, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Kuvendit nr. 94/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë”, të ndryshuar me vendimin nr. 102, datë 4.10.2018, dhe vendimin nr. 37, datë 12.5.2022, Institucioni i Komisionerëve Publikë shpall vendin vakant për pozicionin e mëposhtëm:

Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin:

  • “Specialist Financë/Buxheti”, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, paga IV-1 (III – b).

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Vende të lira pune, Specialist Financë-Buxheti