KOMISIONERËT PUBLIKË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Kuvendit nr. 34/2024, datë 11.4.2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 94/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë”, të ndryshuar, Institucioni i Komisionerëve Publikë shpall vendin vakant për pozicionin e mëposhtëm:

  • Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin: “Specialist Financë/Buxheti”, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, paga IV-1.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Vende të lira pune, Specialist Financë-Buxheti