KOMISIONERËT PUBLIKË, VEND I LIRE PUNE

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 56, datë 1.2.2023, “Për caktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2023, në njësitë e qeverisjes qendrore”, shpall vendin vakant për pozicionin:

 

· Një vend vakant për pozicionin “Specialist arkiv-protokolli”, me kontratë të përkohshme pune, (6 orë/ditë) deri në datë 31.12.2023, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse;

 

Kategoria e pagës për pozicionin e Specialist arkivi-protokolli, është sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 56, datë 1.2.2023, “Për caktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2023, në njësitë e qeverisjes qendrore”.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Vende te lira pune arkiv protokolli 2.2.2023