KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT, VEND I LIRE PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 35, datë 19.01.2022 “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2022, në njësitë e qeverisjes qendrore”, shpall:

 

–   1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist Sekretarie Gjyqësore” me kontratë të përkohshmë pune, me afat deri në 31.12.2022

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje vend vakant SEKRETARI GJYQESORE me kontrate te perkohshme