KËSHILLI QARKUT TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në  zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të  Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Zhvillimit të Projekteve në Këshillin e Qarkut Tiranë

Kategoria e pagës II-b

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  1. z.Bujar Hoxha

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 06.03.2020 ora 13:00, në ambjentet e administratës së Këshillit të Qarkut Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.03.2020 ora 14:00, në ambjentet e administratës së Këshillit të Qarkut Tiranë.