KËSHILLI QARKUT TIRANË, VEND I LIRË PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit152/2013“Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015 (i ndryshuar), të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist për arkivën Kavajë, në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Tiranë kategoria IV-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje spec DAMT viti 2024