KËSHILLI QARKUT TIRANË – SHPALLJE FITUESI

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria Juridike Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore në  Këshillin e Qarkut Tiranë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidat i kualifikuar për fazën  e dytë të konkurrimit për pozicionin:

Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve në Drejtorinë Juridike Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore” në Këshillin e Qarkut Tiranë,   Kategoria e pagës IV-a është:

Z.Ferdinant Mino 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më date 27.12.2019 ora 13:00 në ambjentet e Këshillit të Qarkut Tiranë.