KËSHILLI QARKUT TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë në përfundim të  verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

Drejtor i  Drejtorisë së Financës dhe Zhvillimit të Projekteve në Këshillin e Qarkut Tiranë

Kategoria e pagës II-b

Nuk ka kandidatë për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.