KËSHILLI QARKUT TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të VKM-së Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” (i ndryshuar),  njësia përgjegjëse, Drejtoria Juridike Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele  njofton se për pozicionin: specialist i protokollit arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve kategoria IV-b, në  Drejtorinë Juridike Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore:

 

fitues u shpall z.Ferdinant Mino