KËSHILLI QARKUT TIRANË, SHPALLJE FITUESI

Drejtori Juridike dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë, mbeshtetur në VKM Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” (i ndryshuar), njofton se pas përfundimit të procedurave të konkurrimit dhe vlerësimit për pozicionin:

 

Specialist për Marrëdhëniet Publike dhe Promovimit, në Drejtorinë e Financës dhe Zhvillimit të Projekteve në Këshillin e Qarkut Tiranë

 

Kategoria IV-a

 

fitues u shpall znj.Eva Biba  me  76,8  (shtatëdhjetëegjashtëpresjetetë) pikë.