KËSHILLI QARKUT TIRANË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:

  • Specialist për arkivën Kavajë, në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Tiranë kategoria IV-b

Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

1.Gani Shehi

Testi me shkrim do të zhvillohet më datë 23.05.2024, ora 11:00, në ambjentet e administratës së Këshillit të Qarkut Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.05.2024, ora 13:00, në ambjentet e administratës së Këshillit të Qarkut Tiranë.