BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.139/2015. “Per veteqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, date 12.07.1995
“Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (i ndryshuar), Urdherit nr. 45425 date 29. 12.2023 per
miratimin e struktures dhe organikes te Aparatit te Bashkise se Tirane” ju bejme me dije se per
pozicionin:

  • Sanitare, Sektort i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative, Njesia Bashkiake nr.4.

Kandidati i kualifikuar eshte: 1- Madalena Ymeri