KËSHILLI QARKUT TIRANË, NJOFTIM FITUESI

Drejtori Juridike dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë, mbeshtetur në VKM Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” (i ndryshuar), njofton se pas përfundimit të procedurave të konkurrimit dhe vlerësimit për pozicionin:

  • Specialist pë Arkivën Kavajë në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Tiranë

Kategoria IV-b

Fitues u shpall z.Gani Shehi me 83 (tetëdhjetëetre) pikë.