Këshilli i Qarkut Vlorë, Verifikim paraprak

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 2155 Prot, datë 27.12.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil, Ju bën me dije se: 

 • Për pozicionin Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës” në Këshillin e Qarkut Vlorë, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është: z. Shkëlqim Dosi Vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 08.02.2023, ora 11:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 09.02.2023, ora 11:00, në ambientet e institucionit të Këshillit të Qarkut Vlorë. 
 • Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe rishpalljes Nr. 2154 Prot, datë 27.12.2022 për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil  për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, Ju bën me dije se: 

  • Për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës nuk ka aplikuar asnjë kandidat. 
  • Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 2153 Prot, datë 27.12.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil, Ju bën me dije se: 

   • Për pozicionin Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e Qarkut Vlorë, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është: z. Mauricio Pashaj 
    Vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 06.02.2023, ora 11:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 07.02.2023, ora 11:00, në ambientet e institucionit të Këshillit të Qarkut Vlorë.