KËSHILLI I QARKUT VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.3.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Vendimit të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Vlorë Nr. 01 Prot, datë 18.11.2019 “Për pranim në konkurim të kandidatëve nga jashtë shërbimit civil”, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurat e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë  dhe pë kandidatët jashtë shërbimit civil për pozicionin:

 

Drejtor në Drejtorinë e Aministrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Vlorë: Klasa III B (Bazuar në V.K. M Nr.187, datë 08.03.2017, lidhja Nr.1)

 

Lloji i diplomës:  Agronom, Gjeograf, Ekonomist, Gjeodet ose ekuivalente

 Niveli minimal i diplomës “Master shkencor”.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1 Shpallje Poz. Drejtor i DAMT Kryetari