KËSHILLI I QARKUT VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.3.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë
    Klasa II B
    Lloji i diplomës: Niveli minimal i diplomës “Master shkencor” në shkencat Ekonomike.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1 Shpallje Poz. Drejtor i Drejtorise Ekonomike Kryetari