KËSHILLI I QARKUT VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë rishpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

 

  • Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Vlorë, në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria IV – 3
  • Përgjegjësi i Sektorit të Urbanistikës, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit dhe Çështjeve Sociale në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria III – a/1

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2024 Specialist DAMT

Shpallje