KËSHILLI I QARKUT VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë rishpall procedurën e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Vlorë: Klasa III B (Bazuar në V.K. M Nr. 187, datë 08.03.2017, lidhja Nr.1)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

7. Shpallje Poz. Drejtor i DAMT