KËSHILLI I QARKUT VLORË – SHPALLJE FITUESI

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” si dhe shpalljes Nr. 148 Prot, datë 29.01.2020 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil për pozicionin në kategorinë ekzekutive ,

  • “Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit”, institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

– Për pozicionin e sipërcituar nuk ka aplikuar asnjë kandidat për procedurën e lëvizjes paralele.