KESHILLI I QARKUT VLORE-SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta  të shpalljes për konkurrim, njofton se  për pozicionin: 
 
Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimin e Territorit, kategoria III B
 
Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është:
  • Blerina Lula
 
Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 06.03.2020, ora 11:00, në ambientet e Këshillit të Qarkut Vlorë, Pallati i Kulturës “Labëria”, kati i III-të.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 09.03.2020, ora 11:00, në ambientet e Këshillit të Qarkut Vlorë, Pallati i Kulturës “Labëria”, kati i III