Këshilli i Qarkut Tiranë – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar), si dhe të Kreut II, III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, (i ndryshuar) të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Financës dhe Zhvillimit të Projekteve në Këshillin e Qarkut Tiranë Kategoria II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje pozicioni drejtor