Këshilli i Qarkut Tiranë, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015 (i ndryshuar), të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

1 (një) Specialist për Marrëdhëniet Publike dhe Promovimit, në Drejtorinë e Financës dhe Zhvillimit të Projekteve në Këshillin e Qarkut Tiranë, kategoria IV-A

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

shpallje pozicion pune