KESHILLI I QARKUT TIRANE, REZULTATET E VERIFKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te ligjit nr.152/2013 “Per nepunesin civil” (i ndryshuar) si dhe te Kreut II, te Vendimit
m.243, date 18/03/2015 (i ndryshuar), tc Keshillit te Ministrave, Drejtoria Juridike dhe Burimeve
Njerezore ne Keshillin e Qarkut Tirane ne perfundim tc verifikimit paraprak te kandidateve, per
permbushjen e kushteve per pranim ne sherbim civil dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne
shpalljen per konkurrim, njofton se per pozicionin:

  • Specialist per arkiven Kavaje, ne Drejtorine e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes ne
    Keshillin e Qarkut Tirane kategoria IV-b
  • Kandidate te kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit jane: Gani Shehi

Testi me shkrim dote zhvillohet me date 23.05.2024, ora 11 :00 ne ambjentet e administrates se
Keshillit te Qarkut Tirane.

lntervista e strukturuar me goje dote zhvillohet me date 23.05.2024, ora 13:00 ne ambjentet e
administrates se Keshillit te Qarkut Tirane.