KËSHILLI I QARKUT SHKODËR – VENDE TE LIRA PUNE KËSHILLI I QARKUT SHKODËR

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Këshilli i Qarkut Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil  për pozicionin:

  • Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Shkoder

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje vend vakant Specialist D.A.M.T-Keshilli i Qarkut Shkoder