KËSHILLI I QARKUT SHKODËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Këshilli i Qarkut Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • SPECIALIST I CESHTJEVE JURIDIKE DHE PROKURIMEVE PUBLIKE

Kategoria III-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: SHPALLJE specialist jurist