KËSHILLI I QARKUT SHKODËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
Këshilli i Qarkut Shkodër pasi kosntatoi qe per proceduren e levizjes paralele nuk pati aplikime u vazhdua me proceduren e pranimit ne sherbimit sherbimin civil, pas mbylljes se afatit te dorezimit te aplikimeve si dhe pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, shpallim listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive, të renditur sipas rendit alfabetik, për pozicionin:

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Shkoder-Seksioni Puke

1. Gjelosh Gugaj
2. Shefqet Beqiri
Testimi me shkrim do te realizohet diten e merkure date 26.02.2020 ne oren 10:30 ne ambjentetet e Këshillit të Qarkut Shkodër