KËSHILLI I QARKUT SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, ngritjen ne detyre, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”. Ligji nr. 139/2015 per “Veteqeverisjen vendore”.

Këshilli i Qarkut Shkodër, njofton se pas verifikimit te aplikimeve rezulton se per proceduren e levizjes paralele nuk ka patur aplikime, ndersa per proceduren e ngritjes ne detyre pas verifikimit paraprak te dokumentacionit qe permbushin kerkesat e vecanta dhe te pergjithshme te percaktuara ne shpalljen per konkurim, shpallim listen e kandidateve qe kualifikohen per proceduren e ngritjes ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine ulet drejtuese per pozicionin:

Pergjegjegjes sektori i finances dhe projekteve në Këshillin e Qarkut Shkoder : Iva HILA

Testimi me shkrim do te realizohet diten e Merkure date 14.02.2024 ne oren 10:00 ne ambjentetet e Këshillit të Qarkut Shkoder

Specialist i marrdhenieve me publikun dhe promovimin në Këshillin e Qarkut Shkoder:  Valbona PERIZI

Testimi me shkrim do te realizohet diten e Merkure date 14.02.2024 ne oren 10:00 ne ambjentetet e Këshillit të Qarkut Shkoder