KËSHILLI I QARKUT SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, ngritjen ne detyre, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”

Këshilli i Qarkut Shkodër, njofton se pas verifikimit te aplikimeve rezulton se per procduren e levizjes paralele nuk ka patur aplikime, ndersa per proceduren pranimit ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive dhe pas verifikimit paraprak te dokumentacionit qe permbushin kerkesat e vecanta dhe te pergjithshme te percaktuara ne shpalljen per konkurim, shpallim listen e kandidateve qe kualifikohen per pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive per pozicionin:

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Shkoder

1. Ardin SELHANI

 

Testimi me shkrim do te realizohet diten e Merkure date 31.01.2024 ne oren 10:00 ne ambjentetet e Këshillit të Qarkut Shkoder