KËSHILLI I QARKUT SHKODËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 22 dhe Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,  njoftojmë kandidatet qe kane kane kaluar fazen e testimit me shkrim, për të vazhduar në fazën e dytë të intervistes me goje te procedurës së pranimit në detyrë për pozicionin :

 

1 Specialist ne Drejtorine e Administrimit te Mbrojtes se Tokes Keshilli i Qarkut Shkoder

 

Kandidtati i kualifikuar per intervisten e strukturar me goje eshte:

 

  1. Shefqet Beqiri

 

Intervista me goje do të zhvillohet në datën 02.03.2020 , në orën  10:00 , në ambjentet e Keshillit te Qarkut  Shkoder