KESHILLI I QARKUT LEZHE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 26, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, Vendimit Nr. 243,
date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, “Per plotesimin e vendeve te Lira ne kategorine
ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Keshillin e Qarkut Lezhe, ne
perfundim te testimit me shkrim te kandidateve, per pozicionin “Specialist per bashkerendimin
koordinimin e procesit te integrimit evropian dhe zhvillimit te projekteve” njofton se rezultatet
jane si me poshte:

1. Marjana Ndoci 53 pike.