KËSHILLI I QARKUT KUKËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Keshilli i Qarkut Kukes shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

· 1 (nje)-Pergjegjës i Zyrës Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (ZAMT), zyra Tropojë, Kategoria – IVA

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1 Shpallje-per-vend-te-lire-pune-Pergjegjes ZAMT-per-kqk (1)