Këshilli i Qarkut Korçë Vendi i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (Njësia Përgjegjëse) pranë Këshillit të Qarkut Korçë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

  • 1 (nje) Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Kolonjë Kategoria IVB

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje DAMT 2