KËSHILLI I QARKUT KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, të Vendimit nr. Nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” të ndryshuar, Këshilli i Qarkut Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1 (një) Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Korçë

Kategoria IV-1

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.Shpallje për Drejtor DAMT