KËSHILLI I QARKUT KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut
II, III, te Vendimit nr- Nr. 242, date 18.03.2015 te Këshillit te Ministrave “Për plotësimin e
vendeve te lira në kategorinë e ulet dhe te mesme drejtuese” te ndryshuar, Këshilli i Qarkut
Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë per pozicionin:

-l (nje) Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokës Korçë-Kategoria IV-I

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Kerkesa per publikim drejtor DAMT