KËSHILLI I QARKUT KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia përgjegjëse në Institucionin e Këshillit të Qarkut Korçë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin Specialist Arkiv/Protokoll:

Lloji i diplomës: I nivelit “Master Profesional” dhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë,

Kandidati fitues është:  Z. Niko Janaqi