KESHILLI I QARKUT KORÇE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 25, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II, te
Vendimit Nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, “Per plotesimin e vendeve te Lira
ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese” i ndryshuar.

  • Drejtor ne Drejtorine e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes Korçë

Njésia e Menaxhimit te Burimeve Njerézore ne Institucionin e Keshillit te Qarkut Korçe ne
perfundim te verifikimit paraprak te kandidateve, Per permbushjen e kushteve te levizjes paralele
dhe kerkesave te veçanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se per pozicionin e
mesiperm  nuk ka kandiatura te perzgjedhura.
Per sa me siper njoftojme kandidatet se pozicioni eshte i hapur per proceduren e ngritjes ne detyre.