KËSHILLI I QARKUT FIER, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe  të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për Pranimin,lëvizjen paralele ,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” (i ndryshuar)me VKM nr 746 datë 19.12.2028  Sektori i Burimeve Njerëzore ,pranë Këshillit të Qarkut Fier shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive ,për grupin e pozicionit :

(Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, për zyrën Mallakastër),kategoria IV-3

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallje sp.damt