KËSHILLI I QARKUT FIER, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për Pranimin,lëvizjen paralele ,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” (i ndryshuar) si dhe udhëzimit nr 2 datë 27.03.2015 në përfundim të konkurimit të realizuar në datë 11.03.2024 Komiteti i Pranimit në Shërbimin Civil , ju njoftonë se për pozicionin

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës ,për zyrën Mallakastër.

Kandidati/kandidatët pjesëmarrës ishin 2(dy).

· Arbesa Musabelliu

· Dritan Yzeiraj

Komiteti i Pranimit në Shërbimin Civil njofton se:

Kandidatja Arbesa Musabelliu është e vetmja kandidate e kualifikuar .

Shenim :.Në bazë të udhëzimit nr 2 datë 27.03.2015 Kreu III/4 pika 6 Kandidati Dritan Yzeiraj nuk kaloj në intervistën e strukturuar me gojë pasi nuk kaloj pragun prej 30 pikesh .