KËSHILLI I QARKUT FIER, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për Pranimin,lëvizjen paralele ,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” (i ndryshuar) në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në kategorin ekzekutive dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, në Këshillin e Qarkut Fier, ju njoftonë se për pozicionin

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës ,për zyrën Mallakastër.

Lloji i diplomës: Agronom, Gjeodezi, Ekonomist,Jurist

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

Në datën 11.03.2024; ora 10:00, do të zhvillohet testimi me shkrim.

Në datën 11.03.2024 :ora 13:00, do të zhvillohet testimi me goje .