KËSHILLI I QARKUT ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Elbasan shpall proceduren e  lëvizjes paralele/ ngritjes në detyrë,  per pozicionin:

 

Pergjegjes i Zyres se Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës-Peqin, në Këshillin e Qarkut Elbasan: Klasa IV-a (Bazuar në V.K. M. Nr. 187, datë 08.03.2017, lidhja Nr.1)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHpallje Pergj- ZAMT.KORRIK. 2022