KËSHILLI I QARKUT DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Drejtoria e Këshillit të Qarkut Durrës njofton se për pozicionin:

 

Specialist Lloji i diplomës “Shkenca Informatike, Ekonomike, Inxhinierike”niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

kandidati fitues eshte: z. Almir Kapidani.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar , të VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli Qarkut Durrës njofton se për pozicionin:

 

 

Specialist i informacionit dhe shërbimeve mbi dokumentacionin kadastral pranë Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Kategoria e pages IV-b; kandidati fitues është: z. Almir Kapidani, i vlerësuar me 90 pikë.

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Drejtoria e Këshillit të Qarkut Durrës njofton se për pozicionin:

 

Përgjegjës Sektori I Financës- Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

 

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar në fazën tjetër të vlerësimit është zj Blerta Toro.

 

 

Intervista me goje do të zhvillohet në datë 27.01.2023, ora 10.00 në ambjentet e Këshillit të Qarkut Durrës.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar , të VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli Qarkut Durrës njofton se për pozicionin:

 

Përgjegjës Sektori Financës- Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën tjetër të vlerësimit është zj. Blerta Toro.

 

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 27.01.2023, ora 10.00 në ambjentet e Këshillit të Qarkut Durrës.